Markéta Malá

doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.

pozice: docent

oblasti odborného zájmu: gramatika současné angličtiny, textová lingvistika a stylistika, korpusové metody v lingvistice, odborný jazyk, kontrastivní výzkum angličtiny a češtiny

e-mail: marketa.mala[at]ff.cuni.cz

konzultace: po předchozí domluvě emailem

ORCID id: 0000-0003-3611-8433

SCOPUS Author id: 56398277000

Odborný životopis

VŠ vzdělání

2014 doc., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Obor: anglický jazyk

2005 PhDr., Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Obor: filologie – anglický jazyk

Zaměstnání

od r. 2019 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatury

od r. 2019 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav obecné lingvistiky

19982018 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav anglického jazyka a didaktiky (Ústav anglistiky a amerikanistiky)

20072018 Metropolitní univerzita Praha, Ústav anglofonních studií

19911998 Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy

Působení v zahraničí

2010, zimní semestr: Velká Británie, University of Birmingham. Visiting scholar

 

Projekty

Aktuální projekty

20192021 GAČR 19-05180S: Frazeologie v psaných odborných textech českých pokročilých studentů angličtiny: kontrastivní studie jazyka studentů a rodilých mluvčích angličtiny / Phraseology in English academic texts written by Czech advanced learners: a comparative study of learner and native speaker discourse

Progres Q10: Jazyk v proměnách času, místa, kultury. Univerzita Karlova

Ukončené projekty (řešitelka)

201618 Vnitřní grant FF UK FF_16_TO1_8: Úvod do práce s jazykovými korpusy / Introducing Language Corpora

2014 Vnitřní grant FF UK: Gramatika v kontextu / Grammar in Context, spoluřešitelka PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.

2010 FRVŠ 931/2010: Korpusové metody ve studiu anglického jazyka – nový předmět navazujícího magisterského studia

2009 FRVŠ 690/2009: Elektronická mluvnice angličtiny (http://mluvniceanglictiny.cz)

 

Členství v redakčních a recenzních radách časopisů

Linguistica Pragensia, vyd.  Filozofická fakulta UK v Praze (členka poradního sboru)

Languages in Contrast, vyd. John Benjamins Amsterdam/Philadelphia (redakční rada)

Časopis pro moderní filologii, vyd.  Filozofická fakulta UK v Praze (recenzní rada)

Discourse and Interaction, vyd. Pedagogická fakulta MU Brno (poradní a recenzní rada)

 

Publikace

Články v odborných časopisech

 • 2019. MALÁ, Markéta – BRŮHOVÁ, Gabriela. English presentative sentences with have. Linguistica Pragensia, 29 (2), 160-177. ISSN 1805-9635.
 • 2019. MALÁ, Markéta – BRŮHOVÁ, Gabriela. English presentative semantic patterns as seen through a parallel translation corpus. Languages in Contrast. 19 (2), 232-255. ISSN 1569-9897. John Benjamins PC.
 • 2018. NOVOTNÝ, Tomáš – MALÁ, Markéta. Neurčité dovětky v češtině. Časopis pro moderní filologii, 2018, 100 (1/2018), 42-59. ISSN 0008-7386.
 • 2017. BRŮHOVÁ, Gabriela – MALÁ, Markéta. On English Locative Subjects. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2017, 2017 (1), 19-38. ISSN 0567-8269.
 • 2016. ČAPKOVÁ, Andrea – MALÁ, Markéta. Actuellement jako diskurzní částice?. Časopis pro moderní filologii, 2016, 98 (2/2016), 174-180. ISSN 0008-7386.
 • 2016. ŠEBESTOVÁ, Denisa – MALÁ, Markéta. Anglické překladové protějšky českých vět s částicemi copak a jestlipak. Časopis pro moderní filologii, 2016, 98 (2/2016), 228-237. ISSN 0008-7386.
 • 2015. MALÁ, Markéta – ŠALDOVÁ, Pavlína. English non-finite participial clauses as seen through their Czech counterparts. Nordic Journal of English Studies, 2015, 14 (1), 232-257. ISSN 1654-6970.
 • 2014. MALÁ, Markéta. Copular verbs of the become type and the expression of ‚resulting‘ meaning in English and in Czech: A contrastive corpus-supported view. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 2014, 26 (3/2013), 99-115. ISSN 0567-8269.
 • 2013. MALÁ, Markéta. Translation counterparts as markers of meaning. The case of copular verbs in a parallel English-Czech corpus. Languages in Contrast, 2013, 13 (2), 170-192. ISSN 1387-6759.
 • 2010. MALÁ, Markéta. English declarative yes/no questions as seen through their Czech counterparts. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 2010, (1), 141-151. ISSN 0567-8269.
 • 2008. MALÁ, Markéta. Participial adverbials in spoken academic corpora: ‚gonna have a hard time getting through‘. Discourse and Interaction, 2008, 1 (2), ISSN 1802-9930.
 • 2006. MALÁ, Markéta. Contrastive Markers and Dialogicality. In: Discourse and Interaction 2. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2006, s. 97;107. ISBN 80-210-4203-6.
 • 2006. MALÁ, Markéta. Some remarks on adverbial participial clauses from the point of view of functional sentence perspective. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 2, 2005, Prague Studies in English, 2006, 24 (1), 45;58. ISSN 0567-8269.
 • 2006. MALÁ, Markéta. Srovnání (přípustkově) odporovacích konektorů v češtině a angličtině na materiálu paralelních korpusů. Časopis pro moderní filologii, 2006, 88 (2), 83;94. ISSN 0862-8459.
 • 2005. MALÁ, Markéta. Absolutes. In: Discourse and Interaction. Brno: Masarykova Univerzita, 2005, 1., s. 73;84. ISBN 80-210-3916-7.
 • 2004. MALÁ, Markéta. Abbreviated Adverbial Temporal Clauses Introduced by Subordinators. In: Acta Universitatis Carolinae – Philologica 2, Prague Studies in English XXIII. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2004, s. 127-144. ISBN 80-246-0715-8.
 • 2004. MALÁ, Markéta. The Subject in Participial Adverbial Clauses. Linguistica Pragensia, 2004, 14 (2), 72-89. ISSN 0862-8432.
 • 2000. MALÁ, Markéta. Irregular Sentences In Colloquial English. Prague Studies in English, Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 2000, (XXII), 79-90. ISSN 0567-8269.

Monografie, učebnice a sborníky
(spolu)autorka

 • 2014. MALÁ, Markéta. English copular verbs: a contrastive corpus-supported view. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. Trivium. 254 s. ISBN 978-80-7308-509-4.
 • 2012. KLÉGR, Aleš – MALÁ, Markéta – ŠALDOVÁ, Pavlína. Anglické ekvivalenty nejfrekventovanějších českých předložek. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2012. neuveden. 185 s. ISBN 978-80-246-2059-6.
 • 2012. DUŠKOVÁ, Libuše – KLÉGR, Aleš – MALÁ, Markéta. Morfologie současné angličtiny: Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. 1. vyd. (2. vyd. 2015) Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 121 s. ISBN 978-80-246-2028-2.
 • 2003. DUŠKOVÁ, Libuše – KLÉGR, Aleš – MALÁ, Markéta. Josef Vachek – Dictionary of the Prague School of Linguistics. Amsterdam: John Benjamins, 2003. 1.. 216 s. ISBN 978-90-272-1559-8.

koeditorka

 • 2016. ČERMÁKOVÁ, Anna – CHLUMSKÁ, Lucie – MALÁ, Markéta. Jazykové paralely. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 290 s. ISBN 978-80-7422-557-4.
 • 2012. BRŮHOVÁ, Gabriela – ČERMÁK, Jan – DUŠKOVÁ, Libuše. A Centenary of English Studies at Charles University: from Mathesius to present-day linguistics. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. Neuveden. 224 s. ISBN 978-80-7308-449-3.
 • 2010. MALÁ, Markéta – ŠALDOVÁ, Pavlína. …for thy speech bewrayeth thee. A Festschrift for Libuše Dušková. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7308-299-4.
 • 2010. PROCHÁZKA, Martin – MALÁ, Markéta – ŠALDOVÁ, Pavlína. The Prague School and Theories of Structure. 1 vyd. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2010, ISBN 978-3-89971-704-4.
 • 2005. ČERMÁK, Jan – KLÉGR, Aleš – MALÁ, Markéta. Patterns / Vzory: Sborník studií věnovaných Libuši Duškové. Praha: Ústav anglistiky a amerikanistiky FF UK, 2005. 1.. 305 s. ISBN 80-7308-108-3.

Kapitoly v knihách a ve sbornících

 • 2019. NOVOTNÝ, Tomáš – MALÁ, Markéta. General extenders in English and Czech. In: EMONDS, Joseph – JANEBOVÁ, Markéta – VESELOVSKÁ, Ludmila (eds). Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2018. Olomouc: Palacký University, 449-467.
 • 2019. ŠEBESTOVÁ, Denisa – MALÁ, Markéta. Expressing time in English and Czech children’s literature: A contrastive n-gram based study of typologically distant languages. In: EMONDS, Joseph – JANEBOVÁ, Markéta – VESELOVSKÁ, Ludmila (eds). Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2018. Olomouc: Palacký University, 469-483.
 • 2018. ŠEBESTOVÁ, Denisa – MALÁ, Markéta. The expression of interpersonal and textual functions in Czech and in English The Czech postfix -pak and its translation counterparts. In: OKSEFJELL EBELING, S. – HASSELGÅRD, H. Corpora et Comparatio Linguarum: Textual and Contextual Perspectives. BeLLS 2018, 9/1, 187-205.
 • 2017. MALÁ, Markéta. Non-prepositional English correspondences of Czech prepositional phrases. From function words to functional sentence perspective (Chapter 8). In: EGAN, Thomas – DIRDAL, Hildegunn. Cross-linguistic Correspondences. From lexis to genre. 1 vyd. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2017, Studies in Language Companion Series,191, s. 199-217. ISBN 978-90-272-5956-1. DOI 10.1075/slcs.191.
 • 2017. ŠEBESTOVÁ, Denisa – MALÁ, Markéta. English translation counterparts of the Czech particles copak, jestlipak, kdepak. In: EMONDS, Joseph – JANEBOVÁ, Markéta. Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2016. Olomouc: Palacký University, 2017, s. 431-444. ISBN 978-80-244-5172-5.
 • 2016. MALÁ, Markéta. Překladové protějšky jako ukazatele hranic a významu lexikálních jednotek: kontrastivní pohled na anglickou konstrukci ‚come Verb-ing‘. In: ČERMÁKOVÁ, Anna – CHLUMSKÁ, Lucie – MALÁ, Markéta. Jazykové paralely. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 48-63. ISBN 978-80-7422-557-4.
 • 2015. MALÁ, Markéta. Translation counterparts as indicators of the boundaries of units of meaning: A contrastive view of the position of „come V-ing“ among the patterns of the verb come. In: OKSEFJELL EBELING, Signe – HASSELGÅRD, Hilde. Cross-Linguistic Perspectives on Verb Constructions. 1 vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015, p. 169-191. ISBN 978-1-4438-7808-1.
 • 2010. MALÁ, Markéta. Copular Verbs Sound and Look and their Czech Counterparts. In: MALÁ, Markéta – ŠALDOVÁ, Pavlína. … for thy speech bewrayeth thee: A Festschrift for Libuše Dušková. 1 vyd. Praha: Filozofická fakulta, 2010, s. 169-187. ISBN 978-80-7308-299-4.
 • 2010. MALÁ, Markéta – ŠALDOVÁ, Pavlína. Discourse-pragmatic Functions of Participial Clauses in Preverbal Position. In: PROCHÁZKA, Martin – MALÁ, Markéta – ŠALDOVÁ, Pavlína. The Prague School and Theories of Structure. 1 vyd. Goettingen: V&R Unipress, 2010, ACUME 2, 1, s. 177-189. ISBN 978-3-89971-704-4.
 • 2010. MALÁ, Markéta – ŠALDOVÁ, Pavlína – KLÉGR, Aleš. English equivalents of the Czech preposition v/ve from the point of view of the ‘open-choice principle’ and the ‘idiom principle. In: ČERMÁK, František – KLÉGR, Aleš. InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. 1 vyd. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2010, s. 118-137. ISBN 978-80-7422-042-5.
 • 2009. MALÁ, Markéta. Participial Adverbials in Academic Lectures: What Do You End Up Getting?. In: Coherence and Cohesion in Spoken and Written Discourse. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2009, 1., ISBN 978-1-4438-1308-2.
 • 2009. MALÁ, Markéta. Copular clauses in English and in Czech – a comparative corpus-based approach. In: KONOPKA, Marek – KUBCZAK, Jacqueline – MAIR, Christian – ŠTÍCHA, František – WAßNER, Ulrich H.. Grammatik und Korpora 2009 – Dritte Internationale Konferenz, Grammar & Corpora 2009 – Third International Conference Mannheim. 1 vyd. Tübingen: Narr, 2009, s. 253-266. ISBN 978-3-8233-6648-5.
 • 2008. MALÁ, Markéta. Czech Negative Polar Questions and their English Counterparts in the Parallel Czech-English Corpus. In: Grammar and Corpora. Gramatika a korpus 2007. Praha: Academia, 2008, ISBN 978-80-200-1634-8.
 • 2005. MALÁ, Markéta. With (and Without) Absolutes . In: Patterns: A Festschrift for Libuše Dušková. Praha: Ústav anglistiky a amerikanistiky FF UK, 2005, s. 117;127. ISBN 80-7308-108-3.
 • 2005. MALÁ, Markéta. Semantic Roles of Adverbial Participial Clauses . In: Theory and Practice in English Studies: Proceedings from the Eighth Conference of English, American and Canadian Studies. Vol. 3. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 91;97. ISBN 80-210-3930-2.
 • 2003. MALÁ, Markéta. Prepositions or Conjunctions: after, before, since, till, until. In: GRMELOVÁ, A. – FARRELL, M.. Prague Conference on Linguistics and Literary Studies, 10 May 2002, Proceedings. 1 vyd. Praha: 2003, s. 51-60.
 • 2001. MALÁ, Markéta. Irregularities of Sentence Structure in Contemporary Colloquial English. In: The 6th Conference of British, American, and Canadian Studies (Proceedings). 1 vyd. Opava: Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2001, s. 42-48. ISBN 80-7248-103-7.
 • 2000. MALÁ, Markéta. Newspaper Headlines and Colloquial English: Anything in Common?. In: ČERMÁK, Jan – KLÉGR, Aleš. The Tongue is an Eye: Studies Presented to Libuše Dušková. 1 vyd. Praha: Kruh moderních filologů, 2000, s. 33-43.

Recenze, jubilea, zprávy apod. v odborných časopisech

 • 2018. MALÁ, Markéta. Uwe Quasthoff, Sabine Fiedler, Erla Hallsteinsdottir (eds.) Frequency dictionary Czech. Frekvenční slovník češtiny. Časopis pro moderní filologii, 2018, 100 (2), 271-272. ISSN 0008-7386.
 • 2018. MALÁ, Markéta – ČERMÁKOVÁ, Anna. Konference ICAME 38. Časopis pro moderní filologii, 2018, 100 (2), 281-282. ISSN 0008-7386.
 • 2017. MALÁ, Markéta. Jana Hoffmannová, Jiří Homoláč, Eliška Chvalovská, Lucie Jílková, Petr Kaderka, Petr Mareš, Kamila Mrázková: Stylistika mluvené a psané češtiny. Časopis pro moderní filologii, 2017, 99 (2), 296-299. ISSN 0008-7386.
 • 2016. MALÁ, Markéta. Šárka Zikánová et al., Discourse and Coherence. From Sentence Structure To Relations In Text. Linguistica Pragensia, 2016, 26 (2/2016), 74-76. ISSN 0862-8432.
 • 2015. MALÁ, Markéta – ŠALDOVÁ, Pavlína. Libuše Dušková – Janusovská tvář české anglistické jazykovědy. Časopis pro moderní filologii, 2015, 97 (2), 229-231. ISSN 0008-7386.
 • 2012. MALÁ, Markéta. Renata Povolná: Interactive Discourse Markers in Spoken English. Časopis pro moderní filologii, 2012, 94 (1), 52-53. ISSN 0862-8459.
 • 2012. ŠALDOVÁ, Pavlína – MALÁ, Markéta. Profesor Aleš Klégr – „the Practical Linguist“. Časopis pro moderní filologii, 2012, 94 (1), 63-64. ISSN 0862-8459.
 • 2010. MALÁ, Markéta – KLÉGR, Aleš. ‚Naděžda Kudrnáčová, Directed Motion at the Syntax-Semantics Interface’ : Review. Linguistica Pragensia, 2010, 20 (2), 113-116. ISSN 0862-8432.
 • 2010. MALÁ, Markéta. Dvě konference o korpusové lingvistice: Corpus Linguistics a Grammatik und Korpora. Korpus, gramatika, axiologie, 2010, 1 (1), 92-95. ISSN 1804-137X.
 • 2010. MALÁ, Markéta. Maggie Charles, Diane Pecorari and Susan Hunston (eds): Academic Writing: At the Interface of Corpus and Discourse. Review. Applied Linguistics [online], 2010, 31 (5), doi 10.1093/applin/amq048. ISSN 1477-450X.
 • 2000. ŠALDOVÁ, Pavlína – MALÁ, Markéta. SUPPLEMENT TO THE PUBLICATIONS OF PROFESSOR LIBUŠE DUŠKOVÉ. Linguistica Pragensia, 2000, 10 (2), 101-103. ISSN 0862-8432.

Aktivní účast na mezinárodních konferencích

 • ICAME (2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018), Corpus Linguistics (2007, 2009, 2011, 2018), OLINCO (2016, 2018), ESSE (2008, 2016, 2018), UCCTS (2010, 2018), Grammar and Corpora (2007, 2009) aj.
 • Organizace mezinárodní konference ICAME 2017 v Praze (spolu s dr. Annou Čermákovou).
Úvod > Markéta Malá