Bakalářské studium (sdružené studium)

Věnujte prosím pozornost změnám v letošním přijímacím řízení

Informace k průběhu přijímacího řízení pro obecnou lingvistiku najdete níže. Pro obecné infromace k přijímacímu řízení vizte fakultní stránky.

 

Cílem bakalářského studia obecné lingvistiky je poskytnout studentům solidní základní metodologicko-teoretickou průpravu ve všech hlavních aspektech lingvistické analýzy a dát jim nástroje k budování široce přenosné lingvistické odbornosti.

Studijní plány

Profil absolventa studijního programu

Z hlediska odbornosti se od absolventa bakalářského studia programu obecná lingvistika očekávají následující dílčí výsledky:

 • osvojí si pevné základy oboru a získá všeobecný přehled o jeho šíři,
 • získá dovednosti a znalosti potřebné v moderním lingvistickém výzkumu na základní úrovni,
 • vytříbí si smysl a cit pro detaily jazykové struktury jako svébytného mentálního chování a naučí se samostatně analyzovat složité jazykové struktury,
 • naučí se hledat souvislosti mezi jazykovou strukturou a jinými složkami lidské existence (psychologické, společenské, biologické),
 • vypěstuje si schopnost kritického myšlení a vytříbeného logického uvažování,
 • naučí se základům argumentace a uplatňování vědecké metody, naučí se hodnotit s pomocí teorie i empirických důkazů alternativní přístupy a analýzy, chápat význam a dopady teoretických předpokladů v argumentaci,
 • získá základní zkušenosti s výběrem a používáním adekvátních výzkumných metod,
 • vypěstuje si dobré vyjadřovací schopnosti, psané i ústní, a efektivnost v komunikaci o poměrně složitých odborných tématech.

Uplatnění absolventa

Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání zejména v těchto oblastech:

 • poradenství ve firmách a veřejnoprávních institucích v oblasti jazyka a mezikulturní komunikace,
 • práce v managementu pro vnitřní a vnější firemní komunikaci,
 • práce ve státní správě – odborník pro vnitřní a vnější komunikaci,
 • práce na slovnících a jazykových korpusech,
 • práce na lingvistických aplikacích v oblasti IT,
 • asistenční práce při sociologických výzkumech,
 • redaktorská činnost, sdělovací prostředky, včetně péče o pragmatickou přiměřenost jazykových projevů,
 • oblast reklamy, pojmenovávání produktů, míst etc.

 

Přijímací zkouška

 

Informace k řízení na rok 2020/2021 (obecné informace)

 

Studijní předpoklady pro úspěšné složení přijímací zkoušky

 • schopnosti pozorování jazykových a komunikačních jevů v češtině a angličtině
 • schopnosti srovnání jazykových a komunikačních jevů mezi těmito jazyky
 • schopnosti logického, konzistentního myšlení

 

Technické podmínky

Obecná lingvistika je studijní program se sdruženým studiem. K zápisu do prvního ročníku je tedy nutné i současné přijetí na jiný bakalářský program, který umožňuje sdružené studium.

 

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení v roce 2020 sestává z jediného kola. V něm budete vyplňovat písemný test (max. 100 bodů), jehož cílem je otestovat Vaše studijní předpoklady pro lingvistickou analýzu a zjistit Vaši motivaci pro studium obecné lingvistiky. Test sestává ze tří částí: První část (max. 45 bodů) testuje Vaši schopnost pozorování a srovnání jevů v češtině a angličtině. Druhá část (max. 40 bodů) testuje Vaši schopnost logického myšlení při práci s neznámým jazykovým materiálem. Třetí část (max. 15 bodů) zjišťuje Vaši motivaci pro studium obecné lingvistiky. Součástí třetí části je i otázka týkající se Vámi přečtených textů (knih, článků apod.) o lingvistice či s lingvistickými tématy (můžete vyjít např. ze seznamu doporučené literatury níže).

 

Vzorový test je ke stažení zde. Typově vzorový test odpovídá první a druhé části testu, který bude mimořádně použit v roce 2020; ten se od standardního liší bodováním a obsahuje navíc třetí část zjišťující motivaci pro studium obecné lingvistiky.

Další analytické problémy z druhé oblasti testu najdete např. v archivu úloh na stránkách České lingvistické olympiády.

 

Prominutí přijímací zkoušky: přijímací zkouška na program lingvistika je prominuta účastníkům České lingvistické olympiády, kteří se umístili na prvních třech místech v národním kole. Dokumenty potvrzující umístění je třeba včas dodat na oddělení přijímacího řízení.

Seznam doporučené literatury

Auer, P. (2014): Jazyková interakce. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Breton, R. (2007): Atlas jazyků světa. Praha: Albatros.
De Saussure, F. (1996): Obecné principy. In: Kurs obecné lingvistiky. 2. vyd. Praha: Academia, s. 95-126.
Hlavsa, Z. – Čechová, M. – Daneš, F. – Hausenblas, K. – Hoffmannová, J. – Styblík, V. – Svoboda, K. (1995 a další přetisky): Mluvnická část. In: Český jazyk pro I.-IV. ročník středních škol. Praha: SPN, s. 11-148.
Jakobson, R.: Hledání podstaty jazyka. Lze najít in: Jakobson, R. (1995): Poetická funkce, Jinočany: H & H, nebo in: Benveniste, É. a kolektiv (1970): Dvanáct esejů o jazyce. Praha: Mladá fronta, s. 29–45.
Klégr, A. – Zima, P. a kolektiv (1989): Světem jazyků. Praha: Albatros.
Lakoff, G. (2006): Ženy, oheň a nebezpečné věci: co kategorie vypovídají o naší mysli. Triáda.
Nekvapil, J. – Sloboda, M. – Wagner, P. (2009): Mnohojazyčnost v České republice: Základní informace – Multilingualism in the Czech Republic: Basic Information. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Pokorný, J. (2010): Lingvistická antropologie: jazyk, mysl a kultura. Praha: Grada.
Yule, G. (2014): The study of language. 5. vydání. Cambridge: CUP.

Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium (sdružené studium)