Magisterské studium (sdružené studium)

Věnujte prosím pozornost změnám v letošním přijímacím řízení

Informace k průběhu přijímacího řízení pro obecnou lingvistiku najdete níže. Pro obecné infromace k přijímacímu řízení vizte fakultní stránky.

 

Navazující magisterské studium obecné lingvistiky zajistí ucelený vhled do současného jazykovědného výzkumu v co nejširších interdisciplinárních souvislostech a povede studenty k samostatnému bádání s publikovatelnými výstupy. Pomůže jim také dovršit studium dalších filologických studijních programů a získat uplatnění ve vědeckých a pedagogických institucích, které jsou v nejrůznějších souvislostech zaměřeny na problémy jazyka, resp. jazyků.

 

Studijní plány

Profil absolventa studijního programu

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Obecná lingvistika budou mít:

 • solidní znalost oboru, včetně jeho historie a interdisciplinárních souvislostí;
 • přehled o nejvlivnějších lingvistických teoriích, jejich motivačních zdrojích, jakož i jejich přínosech, resp. problémech v jejich explanačnímu potenciálu;
 • spolehlivou orientaci v otázkách metodologických, včetně terénního jazykového výzkumu;
 • schopnost orientovat se v náročné odborné literatuře a také schopnost kritické syntézy v oblasti vlastní specializace;
 • schopnost samostatně a bez předchozí přípravy analyzovat jazykový materiál: identifikovat a vysvětlit stabilní i variabilní prvky v jazykové struktuře, jejich kognitivní ukotvení a jejich fungování v sociopragmatickém kontextu;
 • schopnost obhájit konkrétní analýzu a teoretický přístup v opozici k alternativním výkladům.

V obecnější rovině povede studium obecné lingvistiky k tříbení kombinatorických schopností, logického a kritického myšlení, ke schopnosti nezávislého a tvořivého řešení problémů. Studium efektivně rozvine intelektuální schopnosti, které povedou k sevřenosti a koncíznosti myšlení. Magisterský program je koncipován tak, aby byl student veden k samostatné práci při vyhledávání pramenů a práce s nimi, a to s cílem být s to dojít vlastních závěrů z (daných) premis. Během celého studia se bude klást důraz jak na ústní, tak na písemnou prezentaci analytického procesu a přesnou formulaci myšlenkových závěrů. Student tak dosáhne patřičné zběhlosti v písemných a ústních vyjadřovací schopnostech.

 

Uplatnění absolventa

Absolvent se může uplatnit ve vědeckých a pedagogických institucích, které jsou v nejrůznějších souvislostech zaměřeny na problémy jazyka, resp. jazyků. Jde například o různé ústavy Akademie věd ČR, v. v. i. (Ústav pro jazyk český, Psychologický ústav, Slovanský ústav, Orientální ústav aj.), různé vysoké školy (FF UK, FSV UK, PF UK aj., fakulty dalších univerzit, včetně zahraničních).

Dále se absolvent může uplatnit v řadě prakticky zaměřených oblastí. Bude přínosem všude, kde je třeba přesné logické analýzy, kvalitní a přesné komunikace, kritické práce s odbornou literaturou atd. Sem patří např.

 • práce analytika v marketingových firmách, kde se mj. pracuje na vymýšlení nových pojmenování výrobků,
 • uplatnění ve firmách pracujících na automatizované komunikaci v přirozeném jazyce mezi počítačem a živým mluvčím,
 • výzkum i aplikace počítačového dekódování přirozeného jazyka,
 • lingvisticky zaměřené forenzní činnosti (státní správa, právní oblast, oblast vyšetřování, např. jazykové poradenství v soudních přích, při přípravách legislativních materiálů aj.),
 • práce v managementu pro vnitřní a vnější firemní komunikaci,
 • práce ve státní správě – expert pro vnitřní a vnější komunikaci,
 • poradenství ve firmách a veřejnoprávních institucích v oblasti jazyka a mezikulturní komunikace,
 • redaktorská činnost, sdělovací prostředky, včetně péče o pragmatickou přiměřenost jazykových projevů,
 • oblast reklamy, mediální poradenství.

Přijímací zkouška

 

Technické podmínky

Obecná lingvistika je studijní program se sdruženým studiem. K zápisu do prvního ročníku je tedy nutné i současné přijetí na jiný magisterský program, který umožňuje sdružené studium.

 

Informace k řízení na rok 2020/2021 (obecné informace)

V letošním roce jsou všichni přihlášení uchazeči o magisterské studium obecné lingvistiky přijati bez přijímací zkoušky.

Úvod > Uchazeč > Magisterské studium (sdružené studium)