Magisterské studium (sdružené studium)

Obecné informace k magisterskému programu

Navazující magisterské studium obecné lingvistiky zajistí ucelený vhled do současného jazykovědného výzkumu v co nejširších interdisciplinárních souvislostech a povede studenty k samostatnému bádání s publikovatelnými výstupy. Pomůže jim také dovršit studium dalších filologických studijních programů a získat uplatnění ve vědeckých a pedagogických institucích, které jsou v nejrůznějších souvislostech zaměřeny na problémy jazyka, resp. jazyků.

Studijní plány

Profil absolventa studijního programu

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Obecná lingvistika budou mít:

 • solidní znalost oboru, včetně jeho historie a interdisciplinárních souvislostí;
 • přehled o nejvlivnějších lingvistických teoriích, jejich motivačních zdrojích, jakož i jejich přínosech, resp. problémech v jejich explanačnímu potenciálu;
 • spolehlivou orientaci v otázkách metodologických, včetně terénního jazykového výzkumu;
 • schopnost orientovat se v náročné odborné literatuře a také schopnost kritické syntézy v oblasti vlastní specializace;
 • schopnost samostatně a bez předchozí přípravy analyzovat jazykový materiál: identifikovat a vysvětlit stabilní i variabilní prvky v jazykové struktuře, jejich kognitivní ukotvení a jejich fungování v sociopragmatickém kontextu;
 • schopnost obhájit konkrétní analýzu a teoretický přístup v opozici k alternativním výkladům.

V obecnější rovině povede studium obecné lingvistiky k tříbení kombinatorických schopností, logického a kritického myšlení, ke schopnosti nezávislého a tvořivého řešení problémů. Studium efektivně rozvine intelektuální schopnosti, které povedou k sevřenosti a koncíznosti myšlení. Magisterský program je koncipován tak, aby byl student veden k samostatné práci při vyhledávání pramenů a práce s nimi, a to s cílem být s to dojít vlastních závěrů z (daných) premis. Během celého studia se bude klást důraz jak na ústní, tak na písemnou prezentaci analytického procesu a přesnou formulaci myšlenkových závěrů. Student tak dosáhne patřičné zběhlosti v písemných a ústních vyjadřovací schopnostech.

Uplatnění absolventa

Absolvent se může uplatnit ve vědeckých a pedagogických institucích, které jsou v nejrůznějších souvislostech zaměřeny na problémy jazyka, resp. jazyků. Jde například o různé ústavy Akademie věd ČR, v. v. i. (Ústav pro jazyk český, Psychologický ústav, Slovanský ústav, Orientální ústav aj.), různé vysoké školy (FF UK, FSV UK, PF UK aj., fakulty dalších univerzit, včetně zahraničních).

Dále se absolvent může uplatnit v řadě prakticky zaměřených oblastí. Bude přínosem všude, kde je třeba přesné logické analýzy, kvalitní a přesné komunikace, kritické práce s odbornou literaturou atd. Sem patří např.

 • práce analytika v marketingových firmách, kde se mj. pracuje na vymýšlení nových pojmenování výrobků,
 • uplatnění ve firmách pracujících na automatizované komunikaci v přirozeném jazyce mezi počítačem a živým mluvčím,
 • výzkum i aplikace počítačového dekódování přirozeného jazyka,
 • lingvisticky zaměřené forenzní činnosti (státní správa, právní oblast, oblast vyšetřování, např. jazykové poradenství v soudních přích, při přípravách legislativních materiálů aj.),
 • práce v managementu pro vnitřní a vnější firemní komunikaci,
 • práce ve státní správě – expert pro vnitřní a vnější komunikaci,
 • poradenství ve firmách a veřejnoprávních institucích v oblasti jazyka a mezikulturní komunikace,
 • redaktorská činnost, sdělovací prostředky, včetně péče o pragmatickou přiměřenost jazykových projevů,
 • oblast reklamy, mediální poradenství.

Přijímací zkouška

Obecné informace k přijímacímu řízení na rok 2021/2022

Přihlášky lze podávat do 31. 3. 2021, přijímací zkoušky se uskuteční ve standardních květnových a červnových termínech. Obecný harmonogram přijímacího řízení najdete zde.

Studijní předpoklady pro úspěšné složení přijímací zkoušky

Uchazeč musí v přijímacím řízení prokázat základní znalosti týkající se organizace a fungování jazyka (z hlediska synchronního i diachronního), včetně běžných praktických dovedností v analýze zvukových, sémantických, syntaktických a pragmatických aspektů jazyka. Uchazeč musí rovněž prokázat aspoň pracovní znalost angličtiny.

Technické podmínky

Navazující magisterský program Obecná lingvistika je sdruženým studijním programem. K zápisu do prvního ročníku je tedy nutné i současné přijetí na jiný navazující magisterský studijní program, který umožňuje sdružené studium.

Průběh přijímacího řízení

1. kolo – písemná část (50 bodů)

 1. analýza jazykového materiálu (20 bodů)
 2. běžné lingvistické pojmy a termíny (15 bodů)
 3. pracovní znalost angličtiny – porozumění textu (15 bodů)

Ukázka písemného testu:

 • zadání [pdf]
 • text v angličtině [pdf]

2. kolo – ústní část (50 bodů)

 1. diskuse k odborné literatuře, na základě předloženého seznamu podle vlastního výběru, a to v rozsahu min. 20 odborných publikací (20 bodů
 2. nástin specializačního zájmu, podle předložené ukázky písemné práce (15 bodů)
 3. přehled odborné činnosti, podle předloženého životopisu (15 bodů)

U ústní části zkoušky se předkládá:

 • životopis,
 • seznam prostudované literatury, publikace by měly být voleny s přihlédnutím k odbornému směřování uchazeče,
 • ukázka písemné práce (např. seminární nebo kvalifikační práce nebo její část)
Úvod > Uchazeč > Magisterské studium (sdružené studium)