Magisterské studium (sdružené studium)

Obecné informace k magisterskému programu

Navazující magisterské studium obecné lingvistiky zajistí ucelený vhled do současného jazykovědného výzkumu v co nejširších interdisciplinárních souvislostech a povede studenty k samostatnému bádání s publikovatelnými výstupy. Pomůže jim také dovršit studium dalších filologických studijních programů a získat uplatnění ve vědeckých a pedagogických institucích, které jsou v nejrůznějších souvislostech zaměřeny na problémy jazyka, resp. jazyků.

Studijní plány

Na stránce najdete následující informace:

Profil absolventa studijního programu

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Obecná lingvistika budou mít:

 • solidní znalost oboru, včetně jeho historie a interdisciplinárních souvislostí;
 • přehled o nejvlivnějších lingvistických teoriích, jejich motivačních zdrojích, jakož i jejich přínosech, resp. problémech v jejich explanačnímu potenciálu;
 • spolehlivou orientaci v otázkách metodologických, včetně terénního jazykového výzkumu;
 • schopnost orientovat se v náročné odborné literatuře a také schopnost kritické syntézy v oblasti vlastní specializace;
 • schopnost samostatně a bez předchozí přípravy analyzovat jazykový materiál: identifikovat a vysvětlit stabilní i variabilní prvky v jazykové struktuře, jejich kognitivní ukotvení a jejich fungování v sociopragmatickém kontextu;
 • schopnost obhájit konkrétní analýzu a teoretický přístup v opozici k alternativním výkladům.

V obecnější rovině povede studium obecné lingvistiky k tříbení kombinatorických schopností, logického a kritického myšlení, ke schopnosti nezávislého a tvořivého řešení problémů. Studium efektivně rozvine intelektuální schopnosti, které povedou k sevřenosti a koncíznosti myšlení. Magisterský program je koncipován tak, aby byl student veden k samostatné práci při vyhledávání pramenů a práce s nimi, a to s cílem být s to dojít vlastních závěrů z (daných) premis. Během celého studia se bude klást důraz jak na ústní, tak na písemnou prezentaci analytického procesu a přesnou formulaci myšlenkových závěrů. Student tak dosáhne patřičné zběhlosti v písemných a ústních vyjadřovací schopnostech.

Nahoru

Uplatnění absolventa

Absolvent se může uplatnit ve vědeckých a pedagogických institucích, které jsou v nejrůznějších souvislostech zaměřeny na problémy jazyka, resp. jazyků. Jde například o různé ústavy Akademie věd ČR, v. v. i. (Ústav pro jazyk český, Psychologický ústav, Slovanský ústav, Orientální ústav aj.), různé vysoké školy (FF UK, FSV UK, PF UK aj., fakulty dalších univerzit, včetně zahraničních).

Dále se absolvent může uplatnit v řadě prakticky zaměřených oblastí. Bude přínosem všude, kde je třeba přesné logické analýzy, kvalitní a přesné komunikace, kritické práce s odbornou literaturou atd. Sem patří např.

 • práce analytika v marketingových firmách, kde se mj. pracuje na vymýšlení nových pojmenování výrobků,
 • uplatnění ve firmách pracujících na automatizované komunikaci v přirozeném jazyce mezi počítačem a živým mluvčím,
 • výzkum i aplikace počítačového dekódování přirozeného jazyka,
 • lingvisticky zaměřené forenzní činnosti (státní správa, právní oblast, oblast vyšetřování, např. jazykové poradenství v soudních přích, při přípravách legislativních materiálů aj.),
 • práce v managementu pro vnitřní a vnější firemní komunikaci,
 • práce ve státní správě – expert pro vnitřní a vnější komunikaci,
 • poradenství ve firmách a veřejnoprávních institucích v oblasti jazyka a mezikulturní komunikace,
 • redaktorská činnost, sdělovací prostředky, včetně péče o pragmatickou přiměřenost jazykových projevů,
 • oblast reklamy, mediální poradenství.

Nahoru

Přijímací zkouška

Obecné informace k přijímacímu řízení

Termín pro podání přihlášky je 31. 3. 2024, přihláška se podává pouze elektronicky. Přijímací zkoušky se uskuteční ve standardních květnových a červnových termínech. Obecný harmonogram přijímacího řízení najdete zde. Obecné informace o přijímacím řízení najdete na stránkách fakulty.

Studijní předpoklady pro úspěšné složení přijímací zkoušky

Uchazeč musí v přijímacím řízení prokázat základní znalosti týkající se organizace a fungování jazyka (z hlediska synchronního i diachronního), včetně běžných praktických dovedností v analýze zvukových, sémantických, syntaktických a pragmatických aspektů jazyka. Uchazeč musí rovněž prokázat aspoň pracovní znalost angličtiny.

Technické podmínky

Navazující magisterský program Obecná lingvistika je sdruženým studijním programem. K zápisu do prvního ročníku je tedy nutné i současné přijetí na jiný navazující magisterský studijní program, který umožňuje sdružené studium; studium nelze kombinovat s programem Empirická a komparativní lingvistika.

Nahoru

Průběh přijímacího řízení

Přijímací zkouška je jednokolová a má podobu ústního zkoušení v trvání cca. 30 minut. Její součástí je:

 1. přehled odborné činnosti podle životopisu (max. 30 bodů);
 2. nástin specializačního zájmu, diskuse na základě ukázky písemné práce (max. 30 bodů);
 3. diskuse k odborné literatuře podle seznamu prostudované literatury (max. 40 bodů).
Podklady k ústní zkoušce

Při přijímací zkoušce předkládají uchazeči komisi k nahlédnutí následující materiály:

 • strukturovaný životopis;
 • písemná práce (např. seminární nebo kvalifikační práce nebo její část);
 • seznam prostudované literatury (publikace by měly být voleny s přihlédnutím k odbornému směřování uchazeče).
Přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky

Na základě žádosti lze upustit od přijímací zkoušky, pokud uchazeč absolvoval alespoň dva ročníky bakalářského studijního programu Obecná lingvistika nebo programu srovnatelného a zapsal se alespoň do 3. ročníku studia tohoto programu, a to nejpozději tři roky před podáním žádosti. Studenti či absolventi Univerzity Karlovy nemusejí absolvování dvou ročníků dokládat; studenti či absolventi jiných vysokých škol jej doloží (kopií diplomu, potvrzením studijního oddělení apod.). V případě absolvování odlišného studijního programu je třeba vždy předložit výpis splněných studijních povinností. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč podat nejpozději dne 15. 4. 2024.

Nahoru

Úvod > Uchazeč > Magisterské studium (sdružené studium)