Bakalářské studium

Obecná lingvistika od ak. r. 2019/2020 (Bc.)

Garantem bakalářského studijního programu je dr. Elšík. S dotazy ohledně studijního plánu či otevíraných kurzů a také s otázkami souvisejícími se zadáváním a vedením závěrečných prací a organizací státní závěrečné zkoušky se obracejte primárně na něj.

Obecná lingvistika 2013+ (Bc.)

Informace o bakalářském studiu lingvistiky pro studenty, kteří začali studovat v roce 2013 a později.

Závěrečné práce

Témata bakalářských a diplomových prací nabízená členy ústavu najdete zde. V dokumentu je stručně uveden i další postup, který by vás měl přivést k úspěšnému zadání práce. Dalším krokem po zadání práce je výběr oponenta, který se řídí následujícími pravidly.

Dle pravidel pro organizaci studia na FF UK oponenta práce jmenuje vedoucí ústavu. Pokud budete závěrečnou práci psát pod vedením některého ze členů LINGu, bude oponent práce přidělen na nejbližší následující schůzi ústavu. Pokud budete práci psát u externího vedoucího, je třeba, aby se váš školitel ve věci oponenta hned po zadání práce spojil s vedením ústavu.

Nestanoví-li vedoucí práce či oponent jinak, není na Ústavu obecné lingvistiky v souladu s Pravidly pro organizaci studia na FF UK (viz zde) vyžadováno odevzdání pomocného výtisku závěrečné práce.

Informace k zakončení studia

Úvodní poznámka: Následující text je třeba brát jako nezávazný popis standardního průběhu státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářské práce na LINGu.

Průběh státní závěrečné zkoušky

Ke zkoušce se dostavíte v termínu uvedeném na pozvánce. Sekretářka LINGu vás pozve do místnosti pro přípravu („na potítko“) a předá vám dvě otázky, které ze zveřejněných okruhů vybírá komise. Na přípravu na zkoušku máte deset minut. Příprava standardně probíhá v místnosti P419b pod dohledem sekretářky. Během přípravy si můžete psát poznámky, které pak využijete v průběhu zkoušky.

Průběh zkoušky řídí předseda zkušební komise. Zkouška typicky trvá přibližně 40 minut, na každou otázku přitom bývá vyhrazeno zhruba 15 minut s časovou rezervou pro diskuzi. Pořadí otázek si můžete zvolit a dostanete prostor na otázky samostatně odpovídat. Členové komise se případně doptávají, může též následovat krátká shrnující diskuze k tématům. Předseda komise vás následně vyzve, abyste opustili zkušební místnost. Mezitím se komise poradí o hodnocení. Tato porada věšinou trvá několik minut. Poté vás pozveme zpátky do zkušební místnosti a oznámíme vám výsledek. Pokud jde o poslední část závěrečných zkoušek, oznámíme vám i průměrnou celkovou známku za státní zkoušky z obou studijních oborů (programů) a obhajoby bakalářské práce.

Pro státní zkoušku není předepsán žádný dress code. Můžete si s sebou přinést vlastní nápoj, případně na požádání dostanete sklenici vody.

Průběh obhajoby bakalářské práce

K obhajobě se dostavíte v termínu uvedeném na pozvánce. Do zkušební místnosti vás pozve jeden ze členů komise. Celá obhajoba trvá přibližně 40 minut. Její průběh řídí předseda zkušební komise, přičemž standardně má následující strukturu:

 1. Stručné představení práce (téma, metodologie, výsledky), 5-10 minut
  • Z časových důvodů je preferována ústní prezentace, pro kterou si můžete připravit podpůrné poznámky
  • K prezentaci můžete pro členy komise připravit handouty
  • Připravit si též můžete slidy ve formátu pdf, ppt apod.; v takovém případě je třeba se na tom minimálně den před obhajobou domluvit s předsedou zkušební komise
 2. Oponent bakalářské práce shrne svůj posudek (v případě jeho nepřítomnosti hlavní body posudku přečte člen zkušební komise), 10 minut
 3. Školitel shrne svůj posudek, 5 minut
 4. Student reaguje na hlavní kritické připomínky a otázky plynoucí z posudků
 5. Všeobecná diskuze

Poté vás vyzveme k opuštění zkušební místnosti a komise se poradí o hodnocení práce. Tato porada věšinou trvá několik minut. Poté vás pozveme zpátky do zkušební místnosti a oznámíme vám výsledek. Pokud jde o poslední část závěrečných zkoušek, oznámíme vám i průměrnou celkovou známku za státní zkoušky z obou studijních oborů (programů) a obhajoby bakalářské práce.

Pro obhajobu bakalářské práce není předepsán žádný dress code. Můžete si s sebou přinést vlastní nápoj, případně na požádání dostanete sklenici vody.

 

Úvod > Bakalářské studium