Magisterské studium

Obecná lingvistika (nMgr.) – platí pro ročníky s nástupem od ak. r. 2019/20

Garantem magisterského studijního programu je doc. Nekvapil. S dotazy ohledně studijního plánu, specializací nebo otevírání jednotlivých kurzů a také s otázkami souvisejícími se zadáváním a vedením závěrečných prací a organizací státní závěrečné zkoušky se primárně obracejte na něj.

 

Závěrečné práce

Témata bakalářských a diplomových prací nabízená členy ústavu najdete zde. V dokumentu je stručně uveden i další postup, který by vás měl přivést k úspěšnému zadání práce. Dalším krokem po zadání práce je výběr oponenta, který se řídí následujícími pravidly.

Dle pravidel pro organizaci studia na FF UK oponenta práce jmenuje vedoucí ústavu. Pokud budete závěrečnou práci psát pod vedením některého ze členů LINGu, bude oponent práce přidělen na nejbližší následující schůzi ústavu. Pokud budete práci psát u externího vedoucího, je třeba, aby se váš školitel ve věci oponenta hned po zadání práce spojil s vedením ústavu.

Nestanoví-li vedoucí práce či oponent jinak, není na Ústavu obecné lingvistiky v souladu s Pravidly pro organizaci studia na FF UK (viz zde) vyžadováno odevzdání pomocného výtisku závěrečné práce.

Úvod > Magisterské studium