Pro neoborové studenty

Základní lingvistické kurzy pro obory FF UK

 

Obecný úvod do studia podstaty jazyka jako systému, který zároveň představuje svébytnou mentální činnost sloužící ke komunikaci ve společnosti. Studenti se seznámí se základní lingvistickou terminologií v hlavních jazykovědných disciplínách a s typem problémů a otázek, které si lingvisté kladou. Také získají povědomí o základních konturách jazykové evoluce a vhled do univerzálních vlastností gramatických systémů.

Kurz je vypisován v obou semestrech. Moodle kurzu najdete zde.

Poznámka k výuce v ZS 2020:

Vzhledem k hygienické situaci předpokládáme v zimním semestru 2020 realizaci kurzu distančně prostřednictvím Moodlu. Změny v realizaci budou včas publikovány v SIS a Moodlu kurzu.

Úvod > Pro neoborové studenty