Pavel Machač

PhDr. Pavel Machač, Ph.D.

pozice: odborný asistent | ředitel ústavu

oblasti odborného zájmu: foneticko-fonologické procesy ve spontánní řeči, řečové redukce, produkce a percepce
řeči, artikulační fonetika, fonetika němčiny, zvyšování kvality syntézy řeči

e-mail: pavel.machac[at]ff.cuni.cz

konzultace: PO 18:00 – 19:00 CM201, po emailové dohodě nejpozději den předem

web (badatelský tým EPoCC): Empirical Perspectives on Communication and Cognition

ORCID id: 0000-0003-4200-4272

SCOPUS Author id: 35105465100

Publikace

Multimediální a popularizační projekty

Machač, P. (2016): Výslovnost němčiny.
webové stránky http://vyslovnostnemciny.ff.cuni.cz

Machač, P. & kol. (2015): Pussyfoot, lingvistický detektiv. Ústav obecné lingvistiky FF UK & T. Hanák, video.

Machač, P. & Machačová, T. (2021): Mém Vés Réde, Devide e Toméši. In: Faltýnek, D. & Baránek, P. (Eds.) Lingvistika z obýváku: jazykové zajímavosti z časů zprostředkované komunikace. Olomouc: Univerzita Palackého.

Tiskem

Fried, M. & Machač, P. (2022): Intonation as a cue to epistemic stance in one type of insubordinate clauses. Folia Linguistica, 56(1), s. 1–32.

Machač, P. & Fried, M. (2021): Fonetické redukce a vyjadřování jistotních postojů v insubordinačních strukturách. Časopis pro moderní filologii, 103(1), s. 7–35. [pdf]

Machač, P. & Škrabal, M. (2021): Forvo.com: pohled fonetický. Naše řeč, 104(4), s. 243–255.

Škrabal, M. & Machač, P. (2021): Forvo.com: Jak víc hlav víc namluví. Naše řeč, 104(3), s. 143–153.

Machač, P. & Skarnitzl, R. (2020): Stability of Phonetic Features of Czech Plosives in Spontaneous Speech. Studie z aplikované lingvistiky, 12(2), s. 16–36 [pdf]

Machač, P. & Zíková, M. (2020): Distantní asimilace znělosti a signalizace hranice slov v češtině – případ pobočných slabik. Naše řeč, 103, s. 189–211.

Čeřovská, M. & Machač, P. (2020): Aussprachefehler tschechischer Schülerinnen und Schüler im Deutschen. Deutsch als Fremdsprache, 57(3), s. 168–179.

Machač, P. (2017): Kolik kmitů má české r?. Naše řeč, 100, s. 1–17. [pdf]

Machač, P. & Zíková, M. (2015): Parallel articulation: the phonetic base and the phonological potentiality. Slovo a slovesnost, 76(1), s. 3–21. [pdf]

Zíková, M. & Machač, P. (2014): Variability in Phonetic Realization of the Demonstrative Ten in Terms of Its Informational Relevance in the Sentence. In: Veselovská, L. & Janebová, M. (Eds.) Nominal Structures: All in Complex DPs, s. 98–109. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-4088-0 (tiskem). ISBN 978-80-244-4089-7 (elektronická verze: http://olinco.upol.cz/assets/olinco-2013-monograph.pdf). [pdf]

Machač, P. (2014): Artikulační, percepční a akustická různorodost českých afrikát – elektropalatografická studie. Naše řeč, 97, s. 26–42.

Machač, P. & Zíková, M. (2013): Redukční procesy v řeči z hlediska fonetických rysů. In: Uličný, O. & Prošek, M. (Eds.) Studie k moderní mluvnici češtiny 5, K české fonetice a pravopisu, s. 17–44. Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3526-8 [pdf]

Machač, P. & Zíková, M. (2013): Redukční procesy v produkci mluvené češtiny: stabilita fonetických rysů. In: Uličný, O. & Prošek, M. (Eds.) Studie k moderní mluvnici češtiny 5, K české fonetice a pravopisu, s. 45–68. Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3526-8 [pdf]

Machač, P. & Zíková, M. (2013): Redukční procesy v percepci mluvené češtiny: robustnost fonetických rysů. In: Uličný, O. & Prošek, M. (Eds.) Studie k moderní mluvnici češtiny 5, K české fonetice a pravopisu, s. 69–86. Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-3526-8 [pdf]

Skarnitzl, R., Šturm, P. & Machač, P. (2013): The phonological voicing contrast in Czech: An EPG study of phonated and whispered fricatives. In: Proceedings of the 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2013), pp. 3191–3195. Lyon: ISCA. [pdf]

Machač, P. & Zíková, M. (2012): Stability of phonetic features in reduction processes in spontaneous Czech. In: Stevens, M. (ed.): Abstracts of the 2nd Workshop on Sound Change 2012 (PID: 11858/00-1779-0000-0006-0D9D-5), Institute of Phonetics, Ludwig-Maximilian-Universität: Munich, Germany, p. 61

Tihelka, D., Hanzlíček, Z., Machač, P., Skarnitzl, R. & Matoušek, J. (2012): On the Impact of Labialization Contexts on Unit Selection Speech Synthesis. Proceedings of 2012 IEEE International Symposium On Signal Processing And Information Technology (ISSPIT) [pdf]

Skarnitzl, R. & Machač, P. (2012): Míra rušivosti parazitních zvuků v řeči mediálních mluvčích. Naše řeč, 95, pp. 3–14.

Matoušek, J., Skarnitzl, R., Tihelka, D. & Machač, P. (2012): Removing Preglottalization from Unit-Selection Synthesis: Towards the Linguistic Naturalness of Synthetic Czech Speech. In: IAENG International Journal of Computer Science, Volume 39 Issue 1, pp. 123–130. ISSN: 1819-9224. [pdf]

Matoušek, J., Skarnitzl, R., Tihelka, T. & Machač, P. (2011): Towards Linguistic Naturalness of Synthetic Speech. In: Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2011 Vol I, pp. 561–566. ISBN: 978-988-18210-9-6. [PDF]

Machač, P. & Šturm, P. (2010): The Phonological Contrast of Voicing in Whispered Czech and its Phonetic Correlates – A Preliminary Study. In: R. Vích (Ed.), 20th Czech-German Workshop – Speech Processing, Prague, pp. 34–43, ISBN: 978-80-86269-21-4.

Skarnitzl, R., Machač, P. (2010): Domain-initial coordination of phonation and articulation in Czech radio speech. AUC Philologica 1/2009, Phonetica Pragensia, XII, pp. 21–35. [pdf]

Machač, P. (2009): Implications of Acoustic Variation for the Segmentation of the Czech Trill /r/. In: A. Esposito & R. Vích (Eds.), Cross-Modal Analysis of Speech, Gestures, Gaze and Facial Expressions, Lecture Notes in Artificial Intelligence 5641, pp. 173–181. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. ISBN: 978-3-642-03319-3. [pdf]

Machač P. & Skarnitzl R. (2009): Fonetická segmentace hlásek. Praha: Nakladatelství Epocha (152 s.), ISBN: 978-80-7425-032-3. [Další informace]

Machač P. & Skarnitzl R. (2009): Phonetic analysis of parasitic speech sounds. In: R. Vích (Ed.), 19th Czech-German Workshop – Speech Processing, Prague, pp. 61–68, ISBN: 978-80-86269-18-4. [pdf]

Machač P. & Skarnitzl R. (2009): Principles of Phonetic Segmentation. Praha: Nakladatelství Epocha (152 s.), ISBN: 978-80-7425-031-6. [pdf]

Skarnitzl R. & Machač P. (2009): Kohlerovy úvodníky a vize české fonetiky. Naše řeč, 92, s. 263–267. Recenze.

Machač, P. (2008): Desonorizace českých intervokalických frikativ. In: J. Volín & J. Janoušková (Eds.), AUC Philologica 2/2007, Phonetica Pragensia XI, Praha: Karolinum, pp. 105–116, ISBN: 978-80-246-1535-6. [pdf]

Machač, P. (2008): VÝSLOVNOST NĚMČINY Poznámky z teorie a cvičení. 2. přepracované vydání, Praha: Nakladatelství Karolinum (122 s.), ISBN 978-80-246-1568-4.

Machač, P. (2008): „Jagonotoasněbure?“… (aneb Příspěvek k přijatelnosti některých veřejných mluvčích). Čeština doma a ve světě, 1–2/2008, s. 36–50. ISSN: 1210-9339.

Volín J., Skarnitzl R., Machač P., Janoušková J. & Veroňková J. (2008): Reliabilita a validita popisných kategorií v Pražském fonetickém korpusu. In: M. Kopřivová & M. Waclawičová (Eds.), Čeština v mluveném korpusu, pp. 249–254. Praha: Nakladatelství Lidové noviny / Ústav českého národního korpusu. ISBN: 978-80-7106-982-9.

Volín, J., Hedbávná, B., Janoušková, J., Machač, P., Palková, Z., Skarnitzl, R., Studenovský, D., Veroňková, J. (2007): Poznání za mřížemi. Naše řeč, 5/2007, pp. 261–266, ISSN 0027-8203. (recenze na knihu J. Vlčkové-Mejvaldové „Prozodie, cesta i mříž porozumění“)

Machač P., Skarnitzl R. & Volín J. (2007): Inter-labeller agreement in segmental boundary placement. In: R. Vích (Ed.), 17th Czech-German Workshop – Speech Processing, Prague, pp. 57–61, ISBN: 978-80-86269-00-9.

Machač, P. & Skarnitzl, R. (2007): Temporal compensation in Czech?. In: Proceedings of the 16th ICPhS, pp. 537–540. Saarbrücken: Organizing Committee, ISBN: 978-3-9811535-0-7. [pdf]

Machač, P. (2006): K variabilitě formální stránky řeči psané a zejména mluvené. In: P. Pořízka & V. P. Polách (Eds.), Tzv. základní výzkum v lingvistice – desideratum, nebo realis?, pp. 181–189, ISBN: 80-244-1368-X

Machač, P. (2006): Temporální a spektrální struktura českých explozív. Disertační práce, Fonetický ústav FF UK v Praze

Machač, P. (2004): Porovnání českých a německých exploziv z hlediska jejich trvání. In: T. Duběda (Ed.), Sborník z konference česko-slovenské pobočky ISPhS 2004, pp. 43–53, Praha: FF UK, ISBN 80-7308-062-1 – za podpory MSM 112100003

Machač, P. (2004): Stabilita zvukových charakteristik fonémů ve spontánních mluvených projevech. in: Z. Hladká, P. Karlík (Eds.), Čeština – univerzália a specifika, 5., pp. 427–435, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, ISBN 80-7106-659-1 – za podpory grantů GA ČR 102/02/0124 a MŠMT č. 1112100003

Machač, P. – Skarnitzl, R. (2004): Selected acoustic properties of the Czech palatal plosives. In: Vích. R. (Ed.), 14th Czech-German Workshop – Speech Processing, pp. 29–35, Praha: ÚRE ČAV, ISBN 80-86269-11-6 – za podpory grantu GA ČR 102/02/0124

Duběda, T. – Machač, P. (2004): Constructing and Optimizing a Diphone Database for Czech Speech Synthesis. In: Z. Palková & J. Veroňková (Eds.), AUC Philologica 1/2004, Phonetica Pragensia X, pp. 9–18, Praha: Karolinum, ISBN 80-246-0859-6 – za podpory MŠMT CZE-00-001, ME 586

Hedbávná, B. – Machač, P. – Skarnitzl, R. – Studenovský, D. (2004): Výzkum vybraných zvukových charakteristik mluvené češtiny s perspektivním zaměřením na diferenciaci mluvčí. In: P. Pollák, P. Sovka (Eds.), GAČR 102/02/0124 „Hlasové technologie v podpoře informační společnosti“, pp. 32–35, Praha, ČVUT, ISBN 80-01-02957-3 za podpory grantu GA ČR 102/02/0124

Machač, P. & Skarnitzl, R. (2005): Spectral Moments of Czech Plosives. In: S. Fuchs, M. Zygis & M. Toda (Eds.), Conference on Turbulences proceedings, pp. 20–22. Berlín: ZAS.

Machač, P. (2002): K problematice redukovaného e, tedy šva, v německé mluvě českých žáků a studentů. In: Cizí jazyky, roč. 46, č.1, 2002–2003, pp. 12–14, ISSN 1210–0811

Palková, Z. – Machač, P. – Laun, M. (2002): Parametry popisu pro fonetickou databázi češtiny. In: Hladká, Z. – Karlík, P. (eds.): Čeština – univerzália a specifika, 4., Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2002. pp. 313-315, ISBN 80-7106-611-7 – za podpory grantu GA ČR 102/02/0124

Kruschke, H. – Strecha, G. – Duběda, T. – Machač, P. (2002): Bilingual Speech Synthesis German/Czech – Synthesis Inventories. Inovation 2002, 2. – 6.12.2002, poster, Praha – za podpory MŠMT CZE-00-001, ME 586

Duběda, T. – Machač P. (2002): Difonový inventář češtiny pro vícejazyčnou syntézu řeči. Projekt spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a Technickou univerzitou Drážďany. In: Inovační podnikání & transfer technologií 4/2002, VI-VII, Praha: AIP ČR, ISSN 1210-4612 – za podpory MŠMT CZE-00-001, ME 586

Machač, P. (1999): Výslovnost němčiny – cvičení. Praha, Nakladatelství Karolinum

Mejvaldová, J. – Dohalská, M. – Duběda, T. – Machač, P. (1999): Speech Styles [CD]. (Speech Styles): 258.20 1.0 vyd. Praha: COST 258.20

Přednášky

Machač, P. & Fried, M. (2023): Speech reductions and intelligibility in relation to utterance organization in Czech conversations. Slavic Cognitive Linguistics Conference 2023, Harvard University, June 1-3, 2023

Machač, P. & Fried, M. (2021): Utterance comprehension in spontaneous speech: phonetic reductions and syntactic context. SLE 11, Constructional analysis in multimodal perspective, Aug 18–20, University of Athens (online)

Machač, P. & Fried, M. (2021): Bringing the speech into spoken language:  integrating phonetics in grammatical descriptions. 11th International Conference on Construction Grammar (ICCG11), Aug 18–20, University of Antwerp

Machač, P. & Fried, M. (2021): The role of phonetic word reductions in epistemic-stance-marking insubordination. Slavic Cognitive Linguistics Conference 2021, June 3–6, The Arctic University of Norway, Tromsø (online)

Machač, P. & Fried, M. (2019): Between syntax and sound in conversational language: preliminary observations. Slavic Cognitive Linguistics Conference 2019, Oct. 12–14, Harvard University

Fried, M. & Machač, P. (2019): Intonational patterns as interpretive clues in spontaneous interaction. ICLC 2019, Theme session “Socio-cognitive approaches to analyzing spontaneous interactions”. Nishinomyia, Japan, Aug. 8, 2019

Machač, P. (2019): Jak na německou výslovnost. Evropský den jazyků, Kampus Hybernská, 26. září 2019

Machač, P. & Lukeš, D. (2017): Parallel articulation as a mechanism of emergence of new phonemes. 4th International Workshop on Sound Change, Edinburgh, 20. 4. 2017

Machač, P. (2017): Cizinecký přízvuk ve filmu. Týden diverzity, Praha, 13. 4. 2017

Machač, P. (2017): Počet kmitů r v češtině jako problém. Konference 100 let Naší řeči, Praha, Akademie věd, 9. 1. 2017

Machač, P. (2016): Koňská, konžská či komoušská? aneb Jak běžně mluvíme a rozumíme. Open Square 2014, Praha

Machač, P. (2014): Výslovnost odsud pocaď neboli Ke způsobu existence zvukové normy češtiny v rámci řečové reality. Šrámkova Sobotka 2014

Machač, P. (2014): Paralelní artikulace jako součást systému fonetických redukcí v produkci a percepci češtiny. Psychologický ústav AV ČR, Praha.

Machač, P. (2014): Zvuk řeči jako realita a fikce. Lingvistika Praha 2014. FF UK Praha.

Zíková, M. & Machač, P. (2014): Distanční asimilace v češtině? Případ „lstivých“ pobočných slabik. Komplexní analýza komunikačního procesu a textu 2. Katedra obecné lingvistiky FF UP v Olomouci, 5. 3. 2014.

Machač, P. & Zíková, M. (2013): Distant assimilation in Czech? Characteristics of [r] in terms of its position in the syllable. 4th International Symposium on Rhotics, ‚r-atics4. Grenoble-Bernin.

Machač, P. & Zíková, M. (2013): Phonology of spontaneous speech: Distinctiveness of phonetic features in parallel articulation. Konference Experimental Approaches to Perception and Production of Language Variation, University of Copenhagen, March 20-22, 2013, poster.

Machač, P. & Zíková, M. (2013): Přijdeme v češtině o afrikáty? Kolokvium o jazykových změnách FF UK Praha

Machač, P. (2013): K´stoubesmoh řís? aneb Naturální fonetické realitě řeči na kost. Šrámkova Sobotka 2013

Machač, P. (2012): A přece se dorozumíme aneb K elegantním i brutálním redukcím v mluvené češtině z hlediska fonetických rysů. Letní škola lingvistiky 2012

Machač, P. (2011): Fonologická role rozplizlé nazality ve spontánní řeči a další fonetické historky. Mezioborové přednášky z humanitních věd, FF UK v Praze, 6. 12.

Matoušek J., Skarnitzl R., Machač P. & Trmal J. (2009): Identification and Automatic Detection of Parasitic Speech Sounds. In: Proceedings of the 10th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2009), pp. 876–879. Brighton: ISCA, ISSN: 1990-9772. [pdf]

Machač, P. (2006): K temporálním charakteristikám a ke spektrálním momentům českých orálních exploziv. Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR, 669. kolokvium, 17. 5. 2006

Machač, P. (2004): K variabilitě formální stránky řeči psané a zejména mluvené. Přednáška na Mezinárodním setkání mladých lingvistů, Olomouc 2004

Machač, P. (2003): Stabilita hláskových charakteristik ve spontánních mluvených projevech. přednáška na V. mezinárodní bohemistické konferenci Čeština – univerzália a specifika, Brno, in: Čeština – univerzália a specifika V. za podpory grantů GA ČR 102/02/0124 a MŠMT č. 1112100003

        Palková, Z. – Machač, P. – Laun, M. (2001): Parametry popisu pro fonetickou databázi češtiny. poster na konferenci Univerzália a specifika češtiny, Brno

 

Projekty

Aktuální projekty

Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě. OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734. Trvání projektu: 2018–2022

Ukončené projekty

Jazyk v proměnách času, místa, kultury, Program: Programy Progres, Nositel: UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2021 » stránky projektu

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (Proseminář akademické práce), registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002362, Trvání projektu: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2020

Artikulační analýza českých hlásek, hláskových kombinací a artikulačních redukcí. GA ČR P406/12/0169. Řešitel.
» informace
Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny pro studenty magisterských a doktorských programů filologických oborů. Projekt ESF, 2010–2013. Externí autor/lektor. Hlavní řešitel Oldřich Uličný (Univerzita Palackého, Olomouc).
» stránky projektu
Individuální rysy mluvčího v češtině a jejich možné využití ve forenzně fonetické praxi. GAČR 406/12/0298. Od r. 2012. Člen týmu.
» informace
Vytvoření nového předmětu: Forenzní fonetika. FRVŠ 193/2012. 2012. Člen týmu.Nové perspektivní metody vysoce kvalitní syntézy mluvené češtiny. GAČR 102/09/0989. Od r. 2009. Spoluřešitel.
Variabilita zvukových prostředků jazyka a řeči: její zdroje a meze z hlediska komunikace. VZ MŠM 0021 620 825. Od r. 2005. Člen týmu.
Pojmy fonetického popisu v relaci k akustickým, percepčním a artikulačním charakteristikám řeči. GAČR 405/05/0436. 2005-2007. Člen týmu.
Hlasové technologie v podpoře informační společnosti. GAČR 102/02/0124. 2002-2004. Člen týmu.
Výzkumné záměry 206003: Komplexní popis zvukové stavby češtiny. MŠMT 1999-2004. Člen týmu.
Rozvojové programy MŠMT. 2002-2003. Člen týmu.

 

Členství v mezinárodních organizacích

International Society of Phonetic Sciences (ISPhS)

 

Odborný životopis

VŠ vzdělání

2006 Ph.D.
1986 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor český jazyk a literatura – němčina

Působení v zahraničí

11/2001 Institut für Phovnetik, J.W.Goethe – Universität, Frankfurt am Main, Německo, vědecký pobyt
9/2000, 7/2001, 9/2001, 9/2002, 4/2003 Technische Universität Dresden, Institut für Akustik und Sprachkommunikation, Německo, vědecký pobyt
6/1999 Institut für Phonetik, Goethe Universität, Frankfurt am Main, Německo, podíl na výzkumu

Zaměstnání

2014-2018 ředitel Ústavu obecné lingvistiky FF UK

od 2012 odb. asistent Ústavu obecné lingvistiky FF UK

2011-2012 ředitel Fonetického ústavu FF UK

1998-2012 odb. asistent Fonetického ústavu FF UK

1994-1998 externí učitel Fonetického ústavu FF UK

1991-1996 OSVČ, učitel němčiny, ředitel jaz. šk.

1988-1993 OA Heroldovy sady, Praha 10, učitel češtiny a němčiny

1985-1988 ZŠ Loděnice, okr. Beroun, učitel češtiny a němčiny

 

Úvod > Pavel Machač