Zakončení studia

Studium je zakončeno bakalářskou zkouškou

Součásti BZK (pořadí součástí není stanoveno):

  • SZ1: Obhajoba bakalářské práce
    Student může obhajovat práci buď z obecné lingvistiky, nebo na druhém oboru. Před obhajobou práce na lingvistice si student vždy zapisuje Bakalářský seminář I a II (od LS 2016 bude Bakalářský seminář I zařazen do druhého ročníku – bude zaměřen na praktické otázky, výběr a přípravu tématu bakalářské práce před jejím zadáním v SISu; seminář je otevřený všem, tedy i těm studentům, kteří se nakonec rozhodnou práci psát na druhém oboru).
  • SZ2:

a) Gramatická a zvuková stavba jazyka (z hlediska synchronního i diachronního).
Všestranný rozbor jazykového materiálu (identifikace běžných gramatických kategorií ve fonetice, morfologii, syntaxi, sémantice a pragmatice, včetně základních principů diachronní analýzy).

b) Základní aspekty a konkrétní manifestace kognitivního a socio-pragmatického ukotvení jazyka.
Kognitivně-funkční aspekty jazykové struktury (otázky kategorizace, abstrakce, základních mentálních operací, které jsou předpokladem normálního verbálního chování mluvčích; fungování jazyka ve společnosti).

 

Zkušební tematické okruhy k závěrečné zkoušce [pdf]

Úvod > Zakončení studia