Doktorské studium

Předmětem doktorského studia oboru Obecná lingvistika je studium variability a konstantnosti ve struktuře a fungování jazyků, jak úže strukturní, tak v širších souvislostech jejich reálného fungování a užívání, jak v pohledu synchronním, tak diachronním, jak z hlediska empirického, tak teoretického, popř. i aplikačního. Doktorské studium oboru upevňuje a prohlubuje teoretické a metodologické předpoklady doktoranda pro jeho samostatnou badatelskou činnost v oboru. Schopnost samostatné vědecké práce v oboru student dokazuje úspěšným vypracováním a obhájením původní a vědecky přínosné disertační práce, která by měla studenta plnohodnotně etablovat v oboru.

 

Cílem studia je:

 

  • prohloubit orientaci v současném stavu oboru včetně metodologie
  • prohloubit vhled do myšlenkového vývoje oboru včetně metodologického
  • prohloubit schopnost samostatné tvůrčí práce na současné úrovni discipliny ve studované specializaci
  • upevňovat, rozvíjet a zdokonalovat profesní schopnosti získané při studiu předchozím (využívání lingvistických postupů při práci s jazykovým materiálem, využívání jazykovědných poznatků v humanitních, přírodních a technických vědách a v různých praktických oblastech společenského života)

 

Profil absolventa studijního oboru

 

Absolvent doktorského studia oboru Obecná lingvistika bude rozumět vztahům lingvistických teorií a možností jejich empirického potvrzování a vyvracování (falsifikace), bude mít celkový přehled o způsobech analýzy a popisu jazyka a řeči, bude rozumět teoretickým základům těchto způsobů, bude schopen analýzu a popis provádět při znalosti předností i slabin a omezení jednotlivých způsobů. Absolvent bude mít přehled o pragmatických a sociálních souvislostech jazykové komunikace, jak v její přirozené podobě, tak v podobách, kterých nabývá v rámci systémů umělé inteligence, předpokladech její úspěšnosti, resp. možnosti jejího selhávání.

 

Informace pro uchazeče

 

Předpokládá se, že uchazeči v dostatečném předstihu před podáním přihlášky kontaktují předsedu oborové rady a svého potenciálního školitele, aby s nimi zkonzultovali svůj návrh disertačního projektu. Disertační projekt musí být rozpracován s přiměřenou detailností, jeho doporučený rozsah je 3 000 až 4 000 slov, včetně seznamu použité/citované odborné literatury.

Úvod > Doktorské studium