Doktorské studium


Přijímací zkouška:

jednokolová, ústní

obsah, předmět přijímací zkoušky:
1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů;
2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů;
3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů.

tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
Stavba a fungování jazyků a diskurzů ze synchronního i diachronního pohledu.

Disertační projekt musí být rozpracován s přiměřenou detailností, jeho doporučený rozsah je 3 000 až 4 000 slov, včetně seznamu použité/citované odborné literatury.

Předpokládá se, že uchazeči v dostatečném předstihu před podáním přihlášky kontaktují předsedu oborové rady a svého potenciálního školitele, aby s nimi zkonzultovali téma disertačního projektu. Předsedou oborové rady je doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc., kontakt: jiri.nekvapil@ff.cuni.cz.

Obecné informace k přijímacímu řízení včetně veškerých termínů najdete na fakultních stránkách.

Cílem studia je:

  • prohloubit orientaci v současném stavu oboru včetně metodologie
  • prohloubit vhled do myšlenkového vývoje oboru včetně metodologického
  • prohloubit schopnost samostatné tvůrčí práce na současné úrovni discipliny ve studované specializaci
  • upevňovat, rozvíjet a zdokonalovat profesní schopnosti získané při studiu předchozím (využívání lingvistických postupů při práci s jazykovým materiálem, využívání jazykovědných poznatků v humanitních, přírodních a technických vědách a v různých praktických oblastech společenského života)

 

Profil absolventa studijního oboru

Absolvent doktorského studia oboru Obecná lingvistika je schopen detailně analyzovat variabilní a konstantní prvky ve struktuře a fungování jazyků, a to jak z hlediska synchronního, tak diachronního. Rozumí stavbě lingvistických teorií a vztahům mezi nimi a tomu, jak lze tyto teorie empiricky potvrzovat nebo vyvracet. Má přehled o pragmatických a společenských souvislostech jazykové komunikace. Je připraven k působení na specializovaných vědeckých, výzkumných, vývojových a vysokoškolských pracovištích. Může se uplatnit ve všech oblastech společenského života, v nichž hraje významnou roli jazyk a jazyková komunikace.

Úvod > Doktorské studium